Privacyverklaring KPG Architecten

Verwerkingsverantwoordelijke: KPG Architecten BV
Bronsteeweg 49
2101 AB Heemstede
KvK 34071898
tel +31 23 5290190

Algemeen
Dit is de privacyverklaring van KPG Architecten BV. Onze voornaamste werkzaamheden bestaan uit het adviseren bij, alsmede het ontwerpen, berekenen, tekenen, detailleren en begroten van werken op het gebied van de burger en utiliteitsbouw alsmede het voeren van directie- en beheersactiviteiten.
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, maar ook door andere partijen die door ons worden ingeschakeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel gegevens
Om onze taken te kunnen uitvoeren, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het opnemen en onderhouden van contact
 • voor het aanvragen van omgevingsvergunningen
 • voor het uitvoeren van de door u aan ons verstrekte opdracht
 • voor het innen van facturen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Initialen
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam (indien nodig)
 • Titel
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Betaalgegevens
 • Burgerservicenummer

Hoe komen wij aan deze gegevens?
De gegevens die wij verwerken, krijgen wij van u.

Op grond waarvan en met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de wettelijke grondslagen. Op grond van de wet is het onder meer toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken bij het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst (zoals een opdrachtovereenkomst) maar ook als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken of als de gegevensverwerking noodzakelijk is omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Worden uw gegevens geautomatiseerd verwerkt?
Nee. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens houdt in dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Dat doen wij niet.

Verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?
Wij verkopen uw gegevens niet. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dat nodig is om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wanneer dit wettelijk is vereist of wij het gerechtvaardigd achten om te kunnen voldoen aan een juridisch verzoek/proces dan wel om onze rechten te beschermen.
Derden aan wie wij in voorkomend geval persoonsgegevens verstrekken, zijn bijvoorbeeld gemeenten, aannemers, installateurs, rijksoverheid.
Met bedrijven of instellingen die uw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven in dat geval verantwoordelijk voor de verwerkingen door verwerkers die wij hebben ingeschakeld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden ze verwijderd en/of vernietigd.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vindt dat uw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens.

Welke rechten hebt u?

 • U mag uw persoonsgegevens inzien.
 • Als ze onjuist zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken ze te corrigeren.
 • U kunt ons ook vragen om de gegevens te verwijderen.
 • U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek of bezwaar sturen naar ons contactadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto zwart, evenals de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort) het documentnummer en uw BSN . Wij reageren zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Klacht indienen?
U kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen?
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt of behoefte hebt aan meer informatie, neem dan contact met ons op via contactgegevens.